Privacy verklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring 2GROW BVBA

Privacyverklaring 2GROW BVBA

In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:

Wij, we, ons of onze: 2GROW BVBA., gevestigd in Destelbergen, Btw-identificatienummer: BE0674.596.297

Klant, jij, je of jou(w): De gebruiker van een van onze aangeboden diensten en/of de bezoeker van onze website(s).

2GROW BVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u contact opnemen via: info@2grow.earth

Verwerkingsdoeleinden

2GROW BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. toestemming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De klant heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn van 365 dagen die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Opslag en Beveiliging

Ons uitgangspunt is dat jouw gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte. Sommige van onze partners zijn echter gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte, waardoor het kan voorkomen dat die gegevens elders worden opgeslagen.

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen. Deze maatregelen zijn zowel organisatorisch als technisch van aard. Van onze partners verlangen we ook dat zij zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

Inzage

Je kunt op elk moment bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Je kunt daarbij ook uw gegevens laten verwijderen, aanpassen of aanvullen. Als je van deze mogelijkheid gebruik wil maken, stuur dan een e-mail naar Info@2grow.earth. Wij zullen dan binnen 4 weken op jouw verzoek reageren. Overigens kan het verwijderen van jouw gegevens gevolgen hebben voor het gebruik van onze website. Wij zullen je daar in dat geval over informeren.

Wijzigen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze Verklaring te wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze Verklaring te checken, zodat je altijd volledig op de hoogte bent van ons privacy beleid.

-------------------------------

Privacy Statement 2GROW BVBA

Privacy Statement 2GROW BVBA

In this privacy statement, the following terms shall have the following meanings:

We, us, our or our: 2GROW BVBA., established in Destelbergen, VAT identification number: BE0674.596.297

Customer, you, you or you(w): The user of one of our offered services and/or the visitor of our website(s).

2GROW BVBA processes personal data in accordance with this privacy statement. For further information, questions or remarks about our privacy policy, please contact us at: info@2grow.earth

Processing purposes

2GROW BVBA collects and processes customers' personal data for customer and order management purposes (including customer administration, order/delivery tracking, invoicing, solvency tracking, profiling and sending marketing and personalized advertising).

Legal basis(s) of processing

Personal data is processed on the basis of Article 6.1. consent of the General Data Protection Regulation.

The customer always has the right to withdraw the given consent.

Retention period

Personal data processed for customer management will be retained for the period of 365 days necessary to comply with legal requirements (including in the area of accounting).

Direct Marketing

The customer has the right to oppose, free of charge, any processing of his personal data for the purpose of direct marketing.

Complaint

The Customer has the right to lodge a complaint with the Commission for the Protection of Privacy (rue du Printing 35, 1000 Brussels - commission@privacycommission.be).

Storage and Security

Our starting point is that your data is stored within the European Economic Area. However, some of our partners are located outside the European Economic Area and therefore may store your data elsewhere.

We have taken the necessary measures to protect your data. These measures are both organizational and technical in nature. We also require our partners to handle your data with care.

Inspection

You can ask us at any time what personal data we process from you. You can also have your data removed, amended or supplemented. If you want to make use of this possibility, please send an e-mail to Info@2grow.earth. We will then respond to your request within 4 weeks. The removal of your data may have consequences for the use of our website. We will inform you in that case.

Changes to privacy statement

We reserve the right to change this Statement. It is therefore advisable to regularly check this Statement so that you are always fully aware of our privacy policy.

-------------------------------

Déclaration de confidentialité 2GROW BVBA

Déclaration de confidentialité 2GROW BVBA

Dans cette déclaration de confidentialité, les termes suivants sont utilisés :

Nous, notre ou nos : 2GROW BVBA, établie à Destelbergen, numéro d'identification TVA : BE0674.596.297

Client, vous, vous ou vous(w) : L'utilisateur d'un de nos services offerts et/ou le visiteur de notre (nos) site(s) web.

2GROW BVBA traite les données personnelles conformément à la présente déclaration de confidentialité. Pour de plus amples informations, des questions ou des commentaires sur notre politique de confidentialité, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : info@2grow.earth.

Objectifs du traitement

2GROW BVBA collecte et traite les données personnelles des clients à des fins de gestion des clients et des commandes (y compris l'administration des clients, le suivi des commandes/livraisons, la facturation, le suivi de la solvabilité, le profilage et l'envoi de marketing et de publicité personnalisée).

Base(s) juridique(s) du traitement

Les données personnelles sont traitées sur la base de l'article 6.1. du règlement général sur la protection des données.

Le client a le droit de retirer à tout moment le consentement donné.

Période de stockage

Les données personnelles traitées à des fins de gestion de la clientèle seront conservées pendant la période de 365 jours nécessaire pour se conformer aux exigences légales (y compris dans le domaine de la comptabilité).

Marketing direct

Le client a le droit de s'opposer, sans frais, à tout traitement de ses données personnelles à des fins de marketing direct.

Plainte

Le Client a le droit d'introduire une plainte auprès de la Commission de la protection de la vie privée (rue du Peinture 35, 1000 Bruxelles - commission@privacycommission.be).

Stockage et sécurité

Notre point de départ est que vos données sont stockées dans l'Espace économique européen. Cependant, certains de nos partenaires sont situés en dehors de l'Espace économique européen et peuvent donc stocker leurs données ailleurs.

Nous avons pris des mesures appropriées pour protéger vos informations. Ces mesures sont à la fois de nature organisationnelle et technique. Nous demandons également à nos partenaires de traiter vos données avec soin.

Inspection

Vous pouvez nous demander à tout moment quelles sont les données personnelles que nous traitons à votre sujet. Vous pouvez également faire supprimer, modifier ou compléter vos données. Si vous souhaitez faire usage de cette possibilité, veuillez envoyer un courriel à Info@2grow.earth. Nous répondrons ensuite à votre demande dans un délai de 4 semaines. La suppression de vos données peut avoir des conséquences sur l'utilisation de notre site web. Nous vous informerons dans ce cas.

Modifications de la déclaration de confidentialité

Nous nous réservons le droit de modifier cette déclaration. Il est donc conseillé de consulter régulièrement la présente déclaration afin d'être toujours parfaitement informé de notre politique de confidentialité.