Terms and conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN
Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden door de klant. Alleen deze algemene voorwaarden zijn bindend ten aanzien van de partijen. Elke afwijking van onderhavige algemene voorwaarden is slechts geldig indien ze uitdrukkelijk schriftelijk door 2Grow is aanvaard en bevestigd.

ARTIKEL 1 – DOEL Onderhavige overeenkomst heeft tot doel: *De verhuur/levering van meetresultaten door sensoren voor planten. Daartoe wordt een basisstation en een node met 2 sensoren geplaatst. *Er wordt een eenmalige opleiding voorzien voor interpretatie van de meetresultaten en herinstallatie van de sensoren op een nieuwe plant bij het begin van het seizoen.

ARTIKEL 2 – DUUR De overeenkomst wordt afgesloten voor een bepaalde duur van respectievelijk 12 maanden, 24 maanden of 36 maanden. Tenzij een van de partijen minstens 2 maanden voor de vervaldatum van de overeenkomst per aangetekend schrijven haar intentie om ze te beëindigen kenbaar maakt, wordt deze opnieuw verlengd voor 12 maanden.

ARTIKEL 3 – VROEGTIJDIGE ONTBINDING Indien de klant, gedurende de eerste respectievelijk 12 maanden, 24 maanden of 36 maanden, de overeenkomst vroegtijdig ontbindt, is deze laatste gehouden een bedrag overeenkomstig met het bedrag van de resterende huur tot het einde van de overeenkomst aan 2Grow over te maken.

ARTIKEL 4 – PRIJS De prijs wordt ten allen tijde schriftelijk vermeld in de verkoopovereenkomst.

ARTIKEL 5 – BETALINGSVOORWAARDEN De prijs kan het hele jaar vooruit betaald worden of is maandelijks te betalen via domiciliëring. Het eerste jaar is steeds volledig vooruit te betalen. Indien de klant een overkomst aangaat voor respectievelijk 24 maanden of 36 maanden en kiest voor de extra 5% korting, dient de volledige vergoeding voor de duurtijd van de overeenkomst in 1 keer te worden voldaan.

ARTIKEL 6 – NIET-BETALING Indien de klant in gebreke blijft met de verplichtingen die uit onderhavige overeenkomst voortvloeien, en meer bepaald, de betaling van de factuur niet binnen de termijn van 14 kalenderdagen voldoet, zal 2Grow hem met een ingebrekestelling vragen zijn verplichtingen te voldoen.
Indien de klant geen positief gevolg geeft aan bovenvermelde ingebrekestelling binnen de 15 dagen na verzending ervan, dan is de contractuele rente van 10% per jaar onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 7 – LOCATIE De sensoren zullen worden gebruikt op het in onderhavige overeenkomst vermelde adres en mogen niet worden verhuisd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2Grow. De sensoren mogen wel door beide partijen verplaatst worden binnen de perimeters van het vermelde adres.

ARTIKEL 8 – GEBRUIK De klant verbindt zich ertoe, zoals een goede huisvader, zorg te dragen voor de ter beschikking gestelde uitrusting en deze aan het einde van het contract terug te geven in dezelfde staat als hij ze heeft ontvangen, met uitzondering van normale slijtage. In geval van storingen zal er binnen de 5 werkdagen, na melding van de gebruiker, gekeken worden voor een oplossing.

ARTIKEL 9 – VERANTWOORDELIJKHEID Tenzij voor wat betreft normale slijtage en fouten eigen aan de uitrusting, neemt de klant de verantwoordelijkheid op zich voor het verlies, de beschadiging of de vernietiging van de ter beschikking gestelde uitrusting voor om het even welke reden. 2Grow zal niet verantwoordelijk zijn voor eventuele beschadigingen aan de klant.

ARTIKEL 10 – TERUGGAVE Bij opzegging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, verbindt de klant zich ertoe de ter beschikking gestelde uitrusting ter beschikking te stellen voor ophaling.

ARTIKEL 11 Het gebruik van elektriciteit is ten laste van de klant.

ARTIKEL 12 2Grow blijft ten allen tijde eigenaar van de ter beschikking gestelde uitrusting en materialen.

ARTIKEL 13 In geval van betwistingen met klanten, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van 2Grow start, uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Indien 2Grow de procedure opstart, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder dan wel de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd.
ARTIKEL 14 Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden vermeld staat, is het Belgisch recht van toepassing.

————————-

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Each order assumes acceptance of the present general terms and conditions by the customer. Only these general terms and conditions are binding on the parties. Any deviation from these General Terms and Conditions shall only be valid if expressly accepted and confirmed by 2Grow in writing.

ARTICLE 1 – PURPOSE The purpose of this Agreement is for: The leasing/delivery of measurement results by sensors for plants. For this purpose a base station and a node with 2 sensors are installed. A one-time training course on interpretation of the measurement results shall be provided, and reinstalling the sensors on a new plant at the beginning of the season.

ARTICLE 2 – PURPOSE The agreement is concluded for a fixed period of 12 months, 24 months or 36 months respectively. Unless one of the Parties becomes a party at least 2 months before the expiration date of the Agreement, the following terms shall apply If the Client announces its intention to terminate the agreement by registered letter, the agreement will be renewed for a further period of 12 months.

ARTICLE 3 – MAINSAGE ABSTAINABILITY If the client terminates the agreement early during the first 12 months, 24 months or 36 months respectively, the latter shall be obliged to pay 2Grow a sum corresponding to the amount of the remaining rent until the end of the agreement.

ARTICLE 4 – PRICE The price shall at all times be stated in writing in the sales agreement.

ARTICLE 5 – EXCHANGE OF CONDITIONS The price can be paid in advance the whole year or can be paid monthly by direct debit. The first year is always fully payable in advance. If the customer enters into a contract for 24 months or 36 months respectively and opts for an additional discount, the full fee for the duration of the contract must be paid in one time.

ARTICLE 6 – NOT LEGISLATIVE If the customer remains in default with the obligations arising from this agreement, and in particular, if the invoice has not been paid within the period of 14 calendar days, 2Grow shall issue a formal notice requesting it to fulfil its obligations. If the customer does not respond positively to the above notice of default within 15 days after sending it, the contractual interest of 10% per annum is immediately due and payable.

ARTICLE 7 – LOCATION The sensors shall be used at the address provided in this Agreement and may not be moved without the prior written consent of 2Grow. The sensors may, however, be moved by either party within the perimeter of the address indicated.

ARTICLE 8 – USE The customer undertakes, like a prudent person, to take care of the equipment made available and to return it at the end of the contract in the same condition as he has received it, with the exception of normal wear and tear. In case of malfunctions, within 5 working days after notification of the user, the following will be checked are in favour of a solution.

ARTICLE 9 – RESPONSIBILITY Except with regard to normal wear and tear and faults inherent in the equipment, the customer assumes responsibility for the loss, damage or destruction of the equipment provided for any reason. 2Grow will not be responsible for any damage to the customer.

ARTICLE 10 – RETURN In the event of termination of the agreement, for whatever reason, the customer undertakes to make the equipment made available for collection.

ARTICLE 11 The use of electricity is at the expense of the customer.

ARTICLE 12 2Grow shall at all times remain the owner of the equipment and materials provided.

ARTICLE 13 In case of a dispute with customers, in proceedings initiated by the customer against 2Grow, only the peace court of the canton or the courts of the district where our company has its registered office shall have jurisdiction, unless otherwise required by law. If 2Grow starts the proceedings, the court of the place of domicile of the defendant or the court of the place where the contract was signed.

ARTICLE 14 Anything not expressly stated in these terms and conditions is subject to Belgian law.

————————-

CONDITIONS GÉNÉRALES
Toute commande suppose l’acceptation des présentes conditions générales par le client (partie 2). Seules ces conditions générales sont contraignantes à l’égard des parties. Toute dérogation aux présentes conditions générales n’est valable que si elle a été acceptée et confirmée par écrit par 2Grow.

Article 1 – OBJET L’objet de ce contrat est : • La location / livraison des résultats de mesure par des capteurs pour les plantes. A cette fin, une station de base et une unité de deux capteurs sont placés chez le client. • Une formation unique est prévue pour l’interprétation des résultats de mesure et pour la réinstallation des capteurs sur une nouvelle plante en début de saison.

Article 2 – DURÉE Le contrat est conclu pour une durée déterminée de respectivement 12 mois, 24 mois ou 36 mois Sauf si l’une des parties communique son intention de résilier le contrat par lettre recommandée au moins 2 mois avant la date d’expiration de ce contrat, celui-ci sera renouvelé pour 12 autres mois.

Article 3 – DISSOLUTION ANTICIPÉE Si le client dissout le contrat prématurément respectivement pendant la période de 12 mois, 24 mois ou 36 mois, il est tenu de payer à 2Grow le montant du loyer restant jusqu’à la fin du contrat.

Article 4 – PRIX Le prix est toujours mentionné par écrit dans le contrat de vente.

Article 5 – CONDITIONS DE PAIEMENT Le prix d’une année peut être payé à l’avance ou peut être payé mensuellement par prélèvement automatique, à l’exception de la première année qui doit toujours être payée anticipativement. Si le client conclut un contrat pour respectivement 24 mois ou 36 mois et opte pour la remise supplémentaire de 5%, il doit payer en une fois le montant intégral pour la durée de l’accord.

Article 6 – NON-PAIEMENT Si le client est en défaut de remplir les obligations découlant de ce contrat, et en particulier si le paiement de la facture n’est pas effectué dans les 14 jours calendrier, 2Grow le mettra en demeure de remplir ses obligations. Si le client ne donne pas suite à cette mise en demeure dans les 15 jours après qu’elle ait été envoyée, il est redevable d’un intérêt contractuel de 10% par an.

Article 7 – LOCALISATION Les capteurs seront utilisés à l’adresse du client mentionnée au contrat et ne pourront être déplacés sans l’autorisation écrite préalable de 2Grow. Les capteurs peuvent être déplacés par les deux parties dans les périmètres de l’adresse mentionnée.

Article 8 – UTILISATION Le client s’engage à prendre soin de l’équipement fourni, en bon père de famille, et à le restituer à la fin du contrat dans le même état qu’à sa réception, à l’exception de l’usure normale. En cas de dysfonctionnement, une solution sera examinée dans les 5 jours ouvrables après notification de l’utilisateur.

Article 9 – RESPONSABILITÉ Le client assume la pleine responsabilité de la perte, de l’endommagement ou la destruction de l’équipement mis à disposition, par quelque cause que ce soit, à l’exception de l’usure normale et les vices ou défauts de l’équipement. 2Grow ne sera pas responsable des dommages subis par le client.

Article 10 – RESTITUTION En cas de résiliation ou de dissolution du contrat, pour quelque raison que ce soit, le client s’engage à remettre l’équipement mis à disposition.

Article 11 – ÉLECTRICITÉ L’utilisation de l’électricité est à charge du client.

Article 12 – PROPRIÉTÉ DE L’INSTALLATION 2GROW reste le propriétaire de l’équipement et des matériaux qu’il a mis à disposition.

Article 13 – TRIBUNAL COMPÉTENT En cas de litige entre le client et 2Grow, seul le tribunal de l’arrondissement du siège social de 2Grow est compétent, sauf si la loi en dispose autrement de façon impérative. Si la procédure est engagée par 2Grow, celle-ci a le choix entre le tribunal de la juridiction du lieu de résidence du défendeur ou de celle où l’accord a été signé.

Article 14 – LÉGISLATION Pour tout ce qui n’est pas mentionné explicitement dans ces conditions, la législation belge est d’application.